Tartu maakonna alaealiste komisjon

13.02.17

 

Alaealiste komisjon koordineerib Tartu maakonnas alaealistega tehtavat kriminaalpreventiivset tööd, arutab alaealiste poolt toime pandud õiguserikkumisi ning rakendab seaduses ettenähtud mõjutusvahendeid või taotleb kohtult luba alaealise kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunamiseks.

Alaealiste komisjon poole võivad pöörduda alaealise seaduslik esindaja, alaealise elukohajärgse valla- või linnavalitsuse volitatud esindaja, politseiametnikud,  lastekaitse- ja sotsiaalametnikud, kohtunikud, prokurörid ja keskkonnajärelevalve asutuse ametnikud.
 

Komisjoni koosseis

 

Marju AAS -- Herbert Masingu Kooli sotsiaalpedagoog;

Piret HALLAST -- Tartu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist, Tartu maakonna alaealiste komisjoni sekretär;

Kai KAPP  -- Viru Vangla III üksuse kriminaalhooldusametnik;

Marina PADDAR -- Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuuri korrakaitsebüroo piirkondliku politseitöö talituse ennetusteenistuse vanem, politseikapten;

Britta PÄRK -- Tartu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonna lastekaitseteenistuse lastekaitse spetsialist;

Lauri TAMM -- Tartu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna spetsialist;

Merily TENSING-KRUUSLA  -- Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskuse juhataja.

 

Kai Kapi asendusliikmed: Viru Vangla III üksuse kriminaalhooldusametnikud Helle Torm, Heili Veski.

 

Komisjoni töökord


Alaealiste komisjon arutab asja kinnisel istungil 30 päeva jooksul taotluse saabumisest alates. Asja arutamise juures peab osalema alaealise esindaja ning istungil võetakse alaealiselt ja tema seaduslikult esindajalt allkiri õiguste ja kohustuste selgitamisel ning otsuse teatavakstegemisel.

Vastavalt alaealise mõjutusvahendite seadusele võib seadusega keelatud teo sooritanud alaealisele kohaldada erinevaid mõjutusvahendeid: hoiatus, koolikorralduslikud mõjutusvahendid, vestlusele suunamine psühholoogi, narkoloogi, sotsiaaltöötaja või muu spetsialisti juurde, lepitamine, üldkasulik töö, käendus;  kohustus elada vanema, kasuvanema, eestkostja või perekonnas hooldaja juures või asenduskodus; noorte- või sotsiaalprogrammides või rehabilitatsiooniteenuses või ravikuurides osalemine; kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunamine. 

 

Taotluse esitamine

 

 

Välislingid

 

 

Kontakt ja lisainfo

 

Tartu maavalitsuse sotsiaalkasvatustöö peaspetsialist Piret Hallast, tel 730 5293, e-post piret.hallast@tartu.maavalitsus.ee

Tartu maakonna alaealiste komisjoni spetsialist Lauri Tamm, tel 730 5265, e-post lauri.tamm@tartu.maavalitsus.ee