Avatud noortekeskuste projektikonkurss 2014

20.05.14

 

Tartumaa avatud noortekeskuste projektikonkursi raames otsustas taotlusi hinnanud komisjon toetada järgmisi projekte.

 

Projekti nimetus

Taotleja

Eraldatav toetus, eurot

Rula ja BMX võistlus + subkultuuride promo "Elva ghetto blaster 2014"

Elva Avatud Noortekeskus

1350.00

"Rannahooeag Kallaste noortekeskuses"

Kallaste Noortekeskus

1225.64

"Öös on asju 2014  ehk Öökoss, öövutt & öövolle"

Kambja Avatud Noortekeskus

1500.00

"Uksed lahti, toas olla pole mahti!"

Kambja Avatud Noortekeskus

1500.00

militaarne tervisepäev "Tervisekratt"

Rõngu Noortekeskus

1517.00

"Sotsiaalne mina"

Puhja Noortekeskus

1347.00

"Maalinn2014"

Anne Noortekeskus

1400.00

" T-grupp"

Anne Noortekeskus

1600.00

"Liikuv ja tervislik suvi Vara vallas"

Vara Noortekeskus

1600.00

Lastekaitsepäev 2014 „Üle läve – jutusta mulle üks lugu"

Lille Maja

920.00

Foorumteatri etendused koolides ja noortekates

Lille Maja

853.00

"Õpime läbi tegevuste"

Õnnemaa, Ülenurme Pere- ja Noortekeskus

1700.00

"Su noortekas kõlab tuttavalt"

Õnnemaa, Ülenurme Pere- ja Noortekeskus

2100.00

„Sportlik suvi Roiul!"

Roiu Noortekeskus

1300.00

"Liigume iga ilmaga"

Alatskivi Noortekeskus

971.20

"Tervistav ekstreemsport"

Elva Avatud Noortekeskus

580.00

"Noortega jõe lummusesesse!"

Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus

1101.38

"Teatritiivad - õpime koos lendama!"

Roiu Noortekeskus

1027.78

 

 

 

 


 

 

Tartu maakonna avatud noortekeskuste projektikonkursi eesmärk on aktiveerida noorsootööd kohaliku omavalitsuse tasandil.

 

Abikõlbulikud taotlejad

 

Toetust saab taotleda avatud noortekeskus, s.o juriidilise isiku asutus või juriidilise isiku asutuse struktuuriüksus, kus kasutatakse avatud noorsootöö meetodit ja mis vastab järgmistele tingimustele:

 • on tegutsenud konkursi väljakuulutamise hetkeks vähemalt 3 kuud;
 • on olemas noorsootöötaja;
 • on olemas ruumid;
 • avatud noortele vähemalt 20 tundi nädalas.

 

Abikõlbulikud tegevused

 

Konkursi prioriteedid:

 • Tervist edendav noortekeskus ("Terve ja turvaline Tartumaa" visiooni elluviimine);
 • liikumisaastaga 2014 seotud tegevused;
 • Tartumaa noortekeskuste vaheline koostöö.

 

Projektikonkursil ei menetleta:

 • noorte püsi- või projektlaagrite arendamisega seotud projekte (vastavasisulised projektid esitatakse programmi „Noorte tervistav puhkus" raames iga-aastaselt Eesti Noorsootöö Keskusele);
 • õpilasmalevate tegevusega seotud projekte (vastavasisulised projektid esitatakse          koondprojekti „Õpilasmalevad 2014" raames Eesti Noorsootöö Keskusele);
 • Erasmus+ noorteprogrammi Euroopa Noored rahvusvahelise koostöö projekte (vastavasisulised projektid esitatakse Euroopa Noored Eesti Büroole).

 

Rahastamistingimused

 

Nõutav kohaliku omavalitsuse osalus projekti kogumaksumusest on 20%. Projekti tegevustega seotud noorsootöötaja töötasu võib moodustada kuni 30% taotletavast summast. Kontoritehnika, sh infotehnoloogia soetused võivad moodustada kuni 20% taotletavast summast. Ehituse, renoveerimise ja remondi kulud võivad moodustada kuni 10% taotletavast summast. Kui projekti raames antakse välja kinkekaarte, siis  tuleb lisada aruande juurde kinkekaartide saajate nimekiri koos allkirjadega. Kinkekaarte ei ole lubatud anda töötasuks ning kinkekaarte võib olla taotletavast summast kuni 10%.

 

Kui projekti raames on soetatud tegevuste läbiviimiseks  vahendeid, siis peab noortekeskus kasutama neid noortega seotud tööks vähemalt kahe aasta jooksul, v.a tehnika, millele rakendub viieaastane kasutamise võimaldamise kohustus.

 

Taotlemine

 

Taotlemisel esitab avatud noortekeskus järgmised dokumendid:

 • vormikohane taotlus;
 • avatud noortekeskuse jooksva aasta eelarve ja tegevuskava ning planeeritav järgmise aasta eelarve ja tegevuskava;
 • avatud noortekeskuse põhimääruse või põhikirja ja selle vastuvõtmist kinnitava otsuse ärakirja (esitavad esmakordsed taotlejad ja korduvtaotlejad, kelle dokumente on eelmise taotlemise ajast muudetud);
 • avatud noortekeskuse noorsootöötaja või noorsootöötajad CV ja dokumendid, mis kinnitavad  töösuhet asutusega või nõusolekut töötada vabatahtlikuna ja vastutada avatud noortekeskus töö eest;
 • hinnapakkumised alates 600 eurost ostude puhul.

 

Taotluste hindamine

 

Projektitaotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel.

 

Vastavus avatud noorsootöö meetodile

 • on avatud igale noorele seadmata eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele teadmistele ja rahalistele võimalustele;
 • võimaldab noorele suhtlemist ja arendavat tegevust talle sobival kodu- ja koolivälisel ajal, seades esikohale noore omaalgatuse arendamise;
 • loob tingimused mitteformaalseks õppimiseks, eelkõige kogemuste omandamiseks läbi tegevuse ja suhtlemise.

 

Noorte kaasatus

 • noored olid aktiivselt kaasatud projekti idee väljatöötamisse ning projekti koostamisse;
 • noored on aktiivselt kaasatud projekti teostamisse ja edasiarendamisse.

 

Projekti teostatavus

 • ajakava ja eesmärk on realistlikud;
 • tegevused aitavad eesmärki saavutada;
 • eelarve võimaldab tegevuskava teostada;
 • tegijatel on projekti teostamiseks vajalik kompetentsus.

 

Projekti eelarve otstarbekus:

 • kulude planeerimisel on valitud soodsaim võimalus;
 • kulutused on tegevustega põhjendatud.

 

Taotlusi hindab maavanema moodustatud komisjon. Komisjoni liikmed, kes on taotluse esitanud organisatsiooni töötajad või liikmed, ei osale oma organisatsiooni esitatud taotluse menetlemisel.

 

Tulemustest teavitamine

 

Projektikonkursi tulemustest teavitatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast tulemuste selgumist Tartu maavalitsuse veebilehel www.tartu.maavalitsus.ee.

 

Aruandlus

 

Toetuse kasutamise aruanded tuleb maakondlikule projektikomisjonile esitada hiljemalt 12. detsembriks 2014 e-posti aadressidele riina.sepma@tartu.maavalitsus.ee ja info@tartu.maavalitsus.ee.

 

Taotlus- ja aruandevormid

 

 

Lisainfo

 

Riina Sepma, Tartu maavalitsuse noorsootöö peaspetsialist, tel 730 5264, riina.sepma@tartu.maavalitsus.ee.