Asenduskodu tegevusloa andmine

18.03.16

 

Välja antud tegevusload

 

MTÜ Vahtramägi 80134677
MTÜ Tartu Kristlik Noortekodu 80129096
MTÜ Veskivärav 80343464
SA Tartu Perekodu Käopesa 90012478
SA Elva Perekodu 90011023
 

 

Asenduskoduteenuse tegevusloa taotlemise juhend

 

Tegevusluba on vaja taotleda, kui soovite osutada asenduskoduteenust. Tegevusluba kehtib tähtajatult ja selle väljastab tegevuskohajärgne maavanem.

 

Õiguslikud alused

 

Nõuded taotlejale

 

Teil peab olema:

 • Terviseameti tõend teenuse osutamise koha tervisekaitsenõuetele vastavuse kohta;
 • Päästeameti tõend teenuse osutamise koha vastavuse kohta tuleohutuse nõuetele;
 • kasvatusalatöötajate ja/või perevanemate tervisetõend nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta.
 • Tegevusloa taotleja, osutada soovitav teenus ja teenust vahetult osutavad isikud st kasvatusalatöötajad ja/või perevanemad peavad vastama sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud nõuetele;
 • Juhul kui soovite asenduskoduteenust osutada perevanema eluruumides, tuleb esitada ka eluruumi omaniku nõusolek asenduskoduteenuse osutamiseks perevanema eluruumides ning perevanemaga ühist eluruumi kasutava täieliku teovõimega isiku  tervisetõend nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta ja allkirjaga kinnitus, et ta vastab SHS § 252  lõike 1 punktides 3-6 sätestatud nõuetele;
 • Lastega töötava isikuna tohib tegutseda isik, keda ei ole karistatud või kellele ei ole kohaldatud sundravi karistusseadustiku §-s 133–1333, 141–1451, 175, 1751 või 178–179 sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi;
 • Taotlusega peab kaasas olema taotluse allkirjastanud isiku esindusõigust tõendava dokumendi ärakiri (v.a juhul, kui isiku esindusõigus kajastub äriregistri registrikaardil);
 • Teie suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust, vastu võetud lõpetamise otsust ega välja kuulutatud pankrotti;
 • Teil ei ole maksuvõlga või seda ei ole ajatatud;
 • Olete tasunud riigilõivu.

 

 

Välisriigi ettevõtja peab Eestis tegutsemisel järgima samu nõudeid, mis siseriiklik ettevõtja.

 

Taotluse täitmine ja esitamine

 

Tegevusloa saamiseks esitage taotlus, mis sisaldab järgmisi andmeid:

 • Ettevõtja nimi, registrikood ja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress);
 • Tegevusala seadusest tulenev nimetus (asenduskoduteenus) ning äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud klassifikaatori kohane nimetus ja kood (87901 asenduskoduteenust osutavate hoolekandeasutuste tegevus);
 • Kui soovite, et teile antava tegevusloa kehtivusaega piiratakse võrreldes seaduses ettenähtuga, siis tegevusloa soovitud kehtivusaeg;
 • Tegevusalal majandustegevuse alustamise kuupäev, kui see erineb majandustegevusteate esitamise kuupäevast;
 • Tegevuskoht;
 • Maksimaalne isikute arv, kellele soovitakse teenust osutada;
 • Andmed asenduskoduteenust vahetult osutavate isikute kohta – isiku nimi, isikukood, kontaktandmed ning andmed hariduse või kvalifikatsiooni kohta (dokumendi number ja kuupäev, dokumendi väljaandja) kutsetunnistuse korral sellele kantud kutse ja kutsetase, kutse andja, kutsetunnistuse number, andmise koht ja kuupäev ning kehtivusaeg;
 • Teatele allakirjutanud isiku nimi ja kontaktandmed (telefoninumber ja elektronposti aadress), juriidilise isiku puhul ka esindusõiguse aluse nimetus.

 

Taotlusele lisage järgmised lisadokumendid:

 • Taotluse allkirjastanud isiku esindusõigust tõendava dokumendi ärakiri (v.a juhul, kui isiku esindusõigus kajastub äriregistri registrikaardil);
 • Päästeameti tõend teenuse osutamise ruumide vastavuse kohta tuleohutuse nõuetele;
 • Terviseameti tõend ruumide tervisekaitsenõuetele vastavuse kohta;
 • Esmase tegevusloa taotlemisel kasvatusala töötajate või perevanema kirjalik nõusolek tegevusluba taotleva teenuse osutaja juurde tööle asumiseks;
 • Kasvatusalatöötaja või perevanema tervisetõendi nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta;
 • Ärakirjad teenust vahetult osutavate isikute st kasvatusalatöötajad ja/või perevanemad vastavuse kohta sotsiaalhoolekande seaduse §-des 159 ja 1510 sätestatud nõuetele ning sellekohane allkirjastatud kinnitus koos kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega;
 • Kasvatusalatöötaja või perevanema välisriigis omandatud eriala või kvalifikatsiooni tõendava dokumendi ärakiri, kui see ei ole kantud Eesti Vabariigi haridusseaduse § 366 lõike 4 alusel loodud infosüsteemi;
 • Kui asenduskoduteenust osutatakse perevanema eluruumides, tuleb täiendavalt esitada eluruumi omaniku nõusolek antud teenuse osutamiseks, perevanemaga ühist eluruumi kasutava täisealise isiku tervisetõend nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta ning perevanemaga ühist eluruumi kasutava täieliku teovõimega isiku allkirjaga kinnitus SHS § 252 lõike 1 punktides 3-6 sätestatud tingimustele vastavuse kohta;
 • Tõend lastega töötava isiku Lastekaitseseaduse § 511  lõikes 1 sätestatud karistusandmete puudumise kohta.

 

NB! Enne taotluse esitamist tuleb tasuda riigilõiv.

 

Taotluse saate esitada:

 • Eesti teabevärava või notari kaudu;
 • Digitaalselt allkirjastatult elektrooniliselt või posti teel tegevuskohajärgsele maavalitsusele.

 

Riigilõivu tasumine

 

Enne tegevusloa taotluse esitamist peab taotleja tasuma riigilõivu 32 eurot.

 

Saaja: Rahandusministeerium
Viitenumber 2900082867
Selgitus: riigilõiv asenduskoduteenuse tegevusloa taotlemisel

 

SEB pank       EE891010220034796011

Swedbank       EE932200221023778606

Nordea Bank  EE701700017001577198

Danske Bank  EE403300333416110002

 

Maksekorraldust esitama ei pea.

 

Taotluse menetlemine

 

Tegevusloa taotleja esitatud andmete ja dokumentide õigsust kontrollib ning tegevusloa

väljastab tegevuskohajärgne maavanem tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega 20 päeva jooksul taotluse esitamisest arvates. Taotluse lahendamise tähtaega loetakse kõigi nõutavate andmete esitamisest alates.  

 

Juhul kui taotleja jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, teavitab tegevusloa väljaandja taotleja hiljemalt nimetatud puuduse tuvastamise päevale järgneval tööpäeval, märkides ära esitamata jäetud andmed ja määrates mõistliku tähtaja nende esitamiseks. Nõutud andmete tähtaegselt esitamata jätmise korral võib maavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata. 

 

Kui taotluse väljastamisel selgub, et tegevusloa taotlemiseks vajalikud nõuded ei ole täidetud, võib maavalitsuse taotluse lahendamise tähtaja peatada kuni puuduse kõrvaldamiseni, kuid mitte kauemaks kui 30 päevaks, teavitades sellest taotluse esitajat. Sama kehtib juhul kui taotluse lahendamise tähtaega on vajalik pikendada seoses taotluse keerukuse tõttu. Viimasel juhul tuleb maavalitsusel taotluse esitajale tähtaja pikendamist põhjendada.

 

Tegevusluba antakse välja tähtajatult juhul kui tegevusloa taotleja ei taotle tähtajalist tegevusluba. Tegevusloa väljaandja kannab andmed majandustegevuse registrisse hiljemalt tegevusloa andmise otsuse tegemisele järgneval tööpäeva. Andmete registrisse kandmise kohta saadab registripidaja teie e-posti aadressile automatiseeritud korras teate, mis sisaldab viidet registrisse kantud andmetele ja kui selle aluseks on haldusakt, siis viidet selle vaidlustatavusele.

Kui registrisse andmete kandmise aluseks on haldusakt, millega rahuldatakse teie taotlus täielikult ning ei piirata kellegi õigusi, loetakse haldusakt teile kätte toimetatuks andmete kandmisega registrisse.

 

 

Tegevusloa tingimuste muutmine

 

Tegevusloa kehtivuse ajal peab asenduskoduteenuse osutaja teavitama tegevusloa väljaandjat juhul kui:

 • muutub teenuse osutamise koht;
 • suureneb teenuse osutamise maht;
 • muutuvad kasvatusalatöötaja ja perevanem, nende kontaktandmed või eriala ja kvalifikatsioon. Eriala ja kvalifikatsiooni kohta tuleb esitada tõendava dokumendi number, väljaandaja ja väljaandmise kuupäev ning koht;
 • toimub muutusi teistes sotsiaalhoolekande seaduse § 213 punktides 1-5 sätestatud tingimustes.

 

Planeeritavatest muutustest teenuse osutamisel tuleb teavitada tegevuskohajärgset maavanemat vähemalt 30 päeva enne kavandatavat muutust.

Tegevusloa omajast sõltumata aset leidnud kontrollieseme või kõrvaltingimuste muutumisest teatab teenuse osutaja maavanemale viivitamata, kuid hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

Tegevusloa muutmise taotluse lahendab teenuse osutamise tegevuskohajärgne maavanem tegevusloa andmiseks sätestatud korras. Kui teatest selgub, et muudatused toovad kaasa mittevastavuse tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvatele asenduskoduteenuse nõuetele või tegevusloa kõrvaltingimusele, vajaduse kontrollida asenduskoduteenuse nõudeid, muuta tegevusluba või taotleda uut tegevusluba, teavitab maavalitsus sellest viivitamata asenduskoduteenuse osutajat.

Tegevusloa peatamine ettevõtja poolt (majandustegevusest ajutine loobumine) ja majandustegevuse lõpetamine (majandustegevusest loobumine)

Asenduskoduteenuse osutamise ajutine peatamine ei ole lubatud.

 

Asenduskoduteenuse osutaja, kes soovib asenduskoduteenuse osutamise lõpetada, esitab tegevusloa väljaandjale tegevusloa kehtetuks tunnistamise taotluse, milles märgib ära teenuse lõpetamise kuupäeva. Asenduskoduteenuse osutaja on kohustatud esitama kehtetuks tunnistamise taotluse vähemalt kuus kuud enne teenuse osutamise lõpetamist.

 

Majandustegevusest täielikult loobunuks loetakse ka:

Ettevõtja, kes ei ole täitnud seaduses sätestatud majandusaasta aruande esitamise kohustust kuue kuu möödumisel selle kohustuse täitmise tähtaja lõppemisest arvates;

Füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei ole täitnud seaduses sätestatud tuludeklaratsiooni esitamise kohustust kuue uu möödumisel selle kohustuse täitmise tähtaja lõppemisest arvates.

 

 

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

 

Tegevusloa väljaandja tunnistab tegevusloa kehtetuks, kui:

 • loobute majandustegevusest;
 • esitasite tegevusloa taotlemisel tahtlikult valeandmeid, mis mõjutas loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud tegevusloa andmisest keelduma
 • teie suhtes kehtib tegevusalal kohtuotsusega kohaldatud või seadusest tulenev majandustegevuse keeld.

 

Tegevusloa väljaandja võib tegevusloa kehtetuks tunnistada ka juhul kui:

 • asenduskoduteenuse osutaja seda ise taotleb;
 • te ei ole alustanud tegevusloas nimetatud tegevusi ühe aasta jooksul arvates tegevusloa väljaandmisest;
 • ilmneb asenduskoduteenuse nõuete või tegevusloa kõrvaltingimuse oluline rikkumine
 •  tegevusloaga lubatud tegevusega on tekkinud oluline kahju või oht avalikule korrale, mis ei olnud tegevusloa väljastamise ajal teada ja mis kaalub üles tegevusloa omaja huvi tegevust jätkata ning mida ei ole võimalik kõrvaldada.

 

 Tegevusluba muutub kehtetuks juhul kui:

 • tähtaegsena väljastatud tegevusloa tähtaeg on möödunud;
 • füüsilisest isikust ettevõtja sureb ning juriidilisest isikust ettevõtja likvideeritakse, ümber kujundatakse, ühineb või jaguneb va kui tegevusluba ei anta üle Msüs § 46 kohaselt.

 

Järelevalve

 

Riiklikku järelevalvet asenduskoduteenuse osutajate üle teostab maavanem.

 

Kontaktid

 

Tiina Kivirüüt, 730 5296, tiina.kiviryyt@tartu.maavalitsus.ee