Hajaasustuse programm

10.04.17

 

7. aprillist 2017 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Alatskivi, Haaslava, Kambja, Konguta, Laeva, Luunja, Mäksa, Meeksi, Nõo, Puhja, Rannu, Rõngu, Tartu, Tähtvere, Vara, Võnnu ja Ülenurme vallas.

 

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 7. juunil 2017.

 

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

 

Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2017);

3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

 

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

 

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2012–2016 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.  

 

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige valla ametnikuga.

 

Taotlusvormid leiate EAS kodulehelt: http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm

 

Kontaktisikud valdades

 

 Vald

Nimi

Telefon

E-mail

Alatskivi

Maimu Arro

7302388,  53402169

maimu@alatskivi.ee

Haaslava

Jüri Raudseping

744 6527, 509 4896

jyri@haaslava.ee

Kambja

Enno Soodla

741 6461, 501 1783

enno@kambja.ee

Konguta

Riina Savisaar

731 4431,  508 1568

riina@konguta.ee

Laeva

Kadi Kukk

7301797

maa@laeva.ee

Luunja

Tamur Tensing

502 6497

tamur@luunja.ee

Meeksi

Rein Mardo

730 3432

rein.mardo@meeksi.ee

Mäksa

Mart Keerutaja

733 7601, 5855 2944

mart@maksavald.ee

Nõo

Sven Tarto

505 1067

sven@nvv.ee

Puhja

Ede Mölder

730 0642

ede@puhja.ee

Rannu

Maano Koemets

5342 5242

maano.koemets@rannu.ee

Rõngu

Ene Joosing

509 6202  

ene.joosing@rongu.ee 

Tartu

Jüri Reinpõld

733 7750, 520 4667

tartuvv@tartuvv.ee

Tähtvere

Jüri Varik

749 9197, 5091244

vald@ilmatsalu.ee

Vara

Maimu Arro

730 2388,  5340 2169

maimu@alatskivi.ee

Võnnu

Helbe Peiker

730 1461; 5341 4205

arendus@vonnu.ee

Ülenurme

Marge Einola

7502605

marge@ylenurme.ee

 

 

 

 

 


 

 

Vajalikud viited

 

 

 

 

 

Lisainfo

 

Tartu maavalitsuse regionaalarengu peaspetsialist Heili Uuk, 730 5237, heili.uuk@tartu.maavalitsus.ee. 

 

Tööalased e-kirjad on soovitatav saata Tartu maavalitsuse üldaadressile info@tartu.maavalitsus.ee, kus need registreeritakse ja edasi suunatakse.