Isikuandmete töötlemine Tartu maavalitsuses

21.04.17
Riigiasutuses avalikke ülesandeid täites saadud või loodud teave on avalik. Inimeste isikuandmete avalikustamist reguleeritakse avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seadusega.

Maavalitsuse ametnikud abistavad teid vajadusel teabenõude esitamisel, teabe asukoha väljaselgitamisel ja sobivamate juurdepääsuviiside valikul.

Alljärgnevalt selgitame, kuidas Tartu Maavalitsuses töödeldakse eraisikute andmeid.

Kui soovite oma andmetega tutvuda

Teil on õigus esitada teabenõue, et tutvuda andmetega, mida me teie kohta oleme kogunud. Isikuandmeid väljastades peame aga olema veendunud teie isikusamasuses. Seetõttu tuleb vastav taotlus esitada omakäeliselt kirjutatuna või digitaalselt allkirjastatuna.

Kui avastate, et teid puudutavad andmed on ebaõiged, on teil õigus nõuda nende parandamist. Kui meil ei ole teie isikuandmete kasutamiseks seaduslikku alust, võite nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist.

Ka siis, kui taotlete juurdepääsupiiranguga andmeid kolmandate isikute kohta, peame teie isiku tuvastama ning avalduses tuleb teil märkima teabele juurdepääsu alus ja eesmärk. Anonüümseid teabenõudeid me ei menetle.

Avalikust andmekogust (Rahvastikuregister jts) andmete väljastamisel lähtume vastava andmekogu põhimäärusega kehtestatud reeglitest.

Andmetega tutvumise soovi ei saa täita seaduses loetletud erandjuhtudel, näiteks kui see ohustab lapse põlvnemise saladust või kahjustab teise isiku õigusi ja vabadusi.

Kui te ei nõustu maavalitsuse ametniku otsusega või leiate, et teabele juurdepääsu piirang rikub teie õigusi ja vabadusi, võite esitada vaide maavanemale või järelevalveorganile või pöörduda halduskohtusse.


Kui esitate meile märgukirja, avalduse, kaebuse, teabenõude

Teie isikuandmeid kasutame asja lahendamiseks ja teile vastamiseks. Teisele osapoolele ja kolmandatele isikutele avaldame teie isikuandmeid ainult seadustega nõutud juhtudel ja asja lahendamiseks minimaalselt vajalikus mahus.

Meie dokumendiregistri avalikus vaates on nähtav teie initsiaalid, kuid mitte täisnimi ega teie avalduse või taotluse delikaatseid ja eraelulisi isikuandmeid sisaldav materjal. Sellistele andmetele kehtestame juurdepääsupiirangu. Piiratud juurdepääsuga dokumentidega tutvumiseks tuleb esitada teabenõue. Kui vastuseks teabenõudele on võimalik osaliselt dokumenti avalikustada, siis kaetakse selles kogu delikaatne ja eraeluline teave kinni. Juurdepääsupiiranguga dokumente väljastame täies mahus ainult kohtule vms seadusest tuleneva õigusega asutusele.

Dokumentide kättetoimetamisel kasutame aadressandmeid, mida olete ise meile avaldanud või mis on kättesaadavad rahvastiku- või äriregistrist.


Kui olete osaline väärteomenetluses

Tartu Maavalitsus on liitunud veebipõhise e-toimiku infosüsteemiga, millele on juurdepääs pädevatel ametiisikutel ja menetlusosalistel. Maavalitsuse avalikus dokumendiregistris on väärteomenetluste asjus eraisikutega peetav kirjavahetus juurdepääsupiiranguga. Vastavate dokumentidega tutvumiseks tuleb esitada teabenõue.

Väärteoteate esitaja andmed avaldame teistele menetlusosalistele ulatuses, mis on seadustes ette nähtud ning asja lahendamiseks vajalik. Väärteomenetluses ei tagata tunnistaja anonüümsust.
 
Menetlusalune isik ja tema esindaja saavad materjalidega tutvuda vastavates seadustes ettenähtud korras. Väärteoteate esitaja saab materjalidega tutvuda teabenõude esitamisel, arvestades kehtestatud juurdepääsupiiranguid.
 
Maavalitsus väärteootsuseid oma veebilehel ei avalda. Jõustunud väärteootsuseid võib küsida teabenõude esitamisega, ent ka nende suhtes võib kehtida juurdepääsupiiranguid. Avalikustatakse väärteo korras karistatu nimi ja isikukood, teiste isikute andmeid ei avalikustata.


Kui kandideerite meile tööle
 
Kandidaatide hindamisel lähtume kandidaadi enda avaldatud teabest ning avalikest teabeallikatest. Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud, nende andmetega tutvuda ning anda selgitusi või esitada vastuväiteid.

Teiste kandidaatide andmeid kandideerijatele ei avaldata.


Kui külastate meie veebilehte või osalete küsitlustes

Teie kohta kogutavad ja säilitatavad andmed piirduvad teie IP-aadressiga, internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga ning külastuse ajaga. Me ei seo IP-aadresse isikut tuvastava teabega.

Veebilehe külastusandmeid kasutatakse külastusstatistika koostamiseks, et selle põhjal võrgukeskkonda arendada ja muuta see külastajasõbralikumaks. Meie veebilehe külastajate andmeid avaldame üksnes isikustamata kujul.


Kui tegu on delikaatsete isikuandmetega

Delikaatseteks isikuandmeteks loetakse andmeid, mis kirjeldavad inimese poliitilisi ja usulisi vaateid, ametiühingu liikmelisust, etnilist päritolu ja rassilist kuuluvust, terviseseisundit, pärilikkust ja seksuaalelu, samuti biomeetrilisi andmeid. Delikaatsed isikuandmed on ka andmed süüteo toimepanemise või selle ohvriks langemise kohta enne kohtuistungit, otsuse langetamist või menetluse lõpetamist.

Maavalitsuse töötajatel on õigusaktidest ja ametijuhendist tulenev kohustus hoida neile töö käigus teatavaks saanud delikaatsete isikuandmete saladust. Delikaatsete isikuandmete töötlemine registreeritakse Andmekaitse Inspektsioonispeetavas registris.