Kinnistu müük Nõo alevikus Kase tn 4

26.05.17
 
1. Tartu Maavalitsus müüb maavanema 23.05.2017 korralduse nr 1-1/540 "Riigivara müük" alusel avalikul elektroonilisel enampakkumisel hoonestusõigusega koormatud Kase tn 4 kinnistu asukohaga Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond.
 
Kinnistu jäeti riigi omandisse kui teise isiku ehitise teenindamiseks vajalik maa, millele seatakse hoonestusõigus. 
 
Kinnistu on koormatud hoonestaja kasuks hoonestusõiguse lepinguga 99 aastat, hoonestusõiguse lepingu registriosa number 4198904, riigi kinnisvararegistri objekti kood LX11-25221. Hoonestusõiguse tasu suurus on 30 eurot 55 senti ühe aasta eest ja viivis 0,1% tähtajaks tasumata summalt päevas. 
 
kinnistusregistriosa number 4140204
katastritunnus 52801:010:0440
riigi kinnisvararegistri objekti kood KV20713
kinnistu suurus 1494 m²
maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%
riigivara valitseja Tartu Maavalitsus
 
Kinnistul asub ehitisregistri andmetel alljärgnev hoone:
 
ehitise nimetus: elamu
ehitisregistri kood: 104046556
ehitisealune pind: 145 m²
ehitise seisund: kasutusel
suletud netopind: 92,9 m²
 
2. Punktis 1 nimetatud riigivara avaliku elektroonilise enampakkumise tingimused:
2.1 Riigivara avaliku elektroonilise enampakkumise alghind on 6280 eurot ja tagatisraha suurus on 600 eurot. 
 
2.2 Riigivaraseaduse § 1051 lõike 2 alusel on hoonestajal nimetatud kinnisasja võõrandamise korral ostueesõigus.
 
2.3 Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas http://www.haamer.net. Pakkumiste esitamise aeg on vastava teate avaldamisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded kuni 12.07.2017 kell 12.00 (määratud tähtajani). Enampakkumine on pikeneva lõpuga, pikenemise samm oksjonikeskkonnas on 75 sekundit.
 
2.4 Enampakkumine korraldatakse riigivaraseaduse, Tartu maavanema 17.12.2010 korraldusega nr 822 "Tartu Maavalitsuse valitsemisel oleva maa menetlemise kord" ja oksjonikeskkonnas http://www.haamer.net kehtestatud korra kohaselt. 
 
2.5 Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult ega esindaja kaudu müügi otsustamise, korraldamise ja enampakkumise läbiviimisega seotud isikud, nende lähisugulased ja hõimlased, samuti äriühingud, milles käesolevas punktis nimetatud isikutel on oluline osalus väärtpaberituru seaduse paragrahvi 9 mõistes. 
 
2.6 Elektroonilisel enampakkumisel osalemiseks tuleb enne pakkumise tegemist tasuda tagatisraha 600 eurot ühele alljärgnevale Rahandusministeeriumi arveldusarvele:
SEB arveldusarvenumber EE891010220034796011; 
Swedbank arveldusarvenumber EE932200221023778606;
Nordea Bank arveldusarvenumber EE701700017001577198 või
Danske Bank A/S Eesti filiaal arveldusarvenumber EE403300333416110002, 
viitenumber kõigil 2800082433.
 
Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 11. juuliks 2017 kell 12.00. Ülekannet sooritades peab maksekorraldusele märkima Tartu MV ja objekti nimetuse, mille eest tagatisraha makstakse.
 
Enampakkumisel osalemiseks ja pakkumise tegemiseks tuleb logida sisse oksjonikeskkonda aadressil www.haamer.net, ja eelregistreeruda enampakkumisel osalejaks. Oksjonikeskkonna reeglite kohaselt toimub sisselogimine ID kaardiga või kasutades Sampo panga, Swedbanki ja SEB panga pangalinke. 
 
2.7 Oksjonikeskkonnas enampakkumisele eelregistreerunud osaleda soovijale avatakse juurdepääs enampakkumisele pärast Tartu Maavalitsuse poolt tagatisraha laekumise kontrollimist. Juurdepääsu avamisest teavitatakse oksjonikeskkonnas haamer.net eelregistreerumisel antud e-posti aadressil.
2.8 Enampakkumisel osaleb osaleja enda nimel või esindaja kaudu. Esindusõiguse tõendamise kohustus on volitajal ja volitatul. Enampakkumisel parimaks tunnistamisel esitatakse kehtiv volikiri koheselt Tartu Maavalitsusele.
 
2.9 Pakkumist tehes kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kehtestatud protseduurireeglitega ning on tutvunud käesolevate tingimustega ja müüdava varaga, seda iseloomustavate materjalidega ning teadlik vara seisukorrast ja ei oma selles osas pretensioone haamer.net-ile ega Tartu Maavalitsusele ning kinnitab, et oksjonikeskkonnas antud elektroonilisele e-posti aadressile saadetud dokumendid loetakse kättetoimetatuks dokumendi saatmisest järgmisel päeval. Kättesaamise kinnitamiseks piisab dokumendi väljasaatmise tõendamisest. 
 
2.10 Pakkumisi alustatakse alghinnast. Minimaalseks pakkumise sammuks on 100 eurot.
 
2.11 Iga järgmine osaleja sisestab summa, mis peab olema vähemalt sammu võrra suurem eelmisest pakkumisest. Kõik pakkumised fikseeritakse pakkumiste nimistus, mis lisatakse enampakkumise protokollile.
 
2.12 Osalejal on võimalik oksjonikeskkonnas aktiviseerida automaatpakkuja, selleks sisestab osaleja summa, mida ta on nõus maksimaalselt pakkuma. Automaatpakkuja teeb enampakkumisel osaleja eest pakkumise sammu kaupa pakkumisi kuni sisestatud summani. Oksjonikeskkonnas näidatakse viimase pakkumise summat, vahepealseid automaatpakkumise samme ei näidata. Kui kaks osalejat sisestavad automaatpakkumiseks sama summa, eelistatakse ajaliselt esimest automaatpakkumise summa sisestajat.
 
2.13 Enampakkumine on pikeneva lõpuga. Pikeneva lõpu periood oksjonikeskkonnas on 75 sekundit. Pikeneva lõpuga enampakkumine pikeneb seni, kuni iga järgneva 75 sekundi jooksul laekub uus pakkumine. Kui järgneva 75 sekundi jooksul ei laeku ühtegi uut pakkumist, kuulutatakse enampakkumine lõppenuks. Oksjonikeskkonnas teavitatakse enne 75 sekundi täis saamist osalejaid kaks korda teatega: „Esimest korda" ja „Teist korda".
 
2.14 Pikeneva lõpuga enampakkumise ajal uusi automaatpakkumisi teha ei saa. Pikeneva lõpu ajal tehtud kõrgeim pakkumine on lõplik.
 
2.15 Avalikul enampakkumisel osalejate arv, osalejate poolt tehtud pakkumised on oksjonikeskkonnas reaalajas nähtavad kõigile enampakkumist jälgivatele isikutele.
 
2.16 Enampakkumise läbiviija teeb enampakkumise tulemused teatavaks kõigile enampakkumisel osalejatele haamer.net-is kohe pärast enampakkumise lõppemist. 
 
2.17 Elektroonilisel enampakkumisel osalejad võivad esitada enampakkumise läbiviimise kohta vastuväited enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. 
 
2.18 Enampakkumise tulemused kinnitatakse või jäetakse kinnitamata Tartu maavanema korraldusega 20 tööpäeva jooksul enampakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates. 
 
2.19 Enampakkumise korraldaja teavitab kirjalikult enampakkumise tulemuste kinnitamisest parimat pakkujat oksjonikeskkonna haamer.net raportis kajastatud e-posti aadressil.
 
2.20 Tagatisraha tagastamine
 
2.20.1 Avaliku enampakkumise võitja makstud tagatisraha võetakse arvesse ostuhinna osalise tasumisena, kui müügileping sõlmitakse avaliku enampakkumise võitjaga;
2.20.2 teistele avalikul enampakkumisel osalejatele tagastatakse tagatisraha 10 tööpäeva jooksul enampakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates. Kui nimetatud tähtaja jooksul ei ole selgunud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, tagastatakse käesolevas lõikes nimetatud isikutele tagatisraha viie tööpäeva jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest või kinnitamata jätmisest arvates;
2.20.3 kui enampakkumise tulemused jäeti kinnitamata korraldaja või läbiviija rikkumise tõttu, tagastatakse tagatisraha viie tööpäeva jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmisest või kehtetuks tunnistamisest arvates kõigile osalejatele;
2.20.4 kui avaliku enampakkumise võitja hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale ja ei tasu kogu müügihinda tähtaegselt, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ja võitja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.
 
2.21 Tagatisraha tagastatakse samale pangakontole, millelt tagatisraha riigikassa kontole laekus. Erandina tagastatakse tagatisraha osaleja kirjalikus avalduses märgitud pangakontole vaid juhul, kui tagatisraha on tasutud sularaha sissemaksena pangakontole või ülekandega välisriigi pangast.
 
2.22 Avaliku enampakkumise võitja kohustub sõlmima notariaalse müügilepingu ühe kuu jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist. Asjaõigusleping sõlmitakse ühe kuu jooksul pärast ostueesõiguse teostamiseks ettenähtud tähtaja möödumist. 
 
2.23 Kogu müügihind tuleb tasuda enne asjaõiguslepingu sõlmimist. 
 
2.24 Avaliku enampakkumise võitja tasub kõik müügilepingu ja asjaõiguslepingus sõlmimisega kaasnevad kulud (notaritasu, riigilõiv jm). 
 
2.25 Müüja teatab ostueesõigust omavale isikule ostjaga sõlmitud müügilepingust ja selle sisust. Ostueesõigust omav isik võib teostada ostueesõigust kahe kuu jooksul pärast eelnimetatud teate saamist. Ostueesõiguse teostamisel avaliku enampakkumise võitjale müügilepingu sõlmimisega kaasnenud kulusid müüja ei hüvita.
 
2.26 Ostueesõigust omava isikuga asjaõiguslepingu sõlmimisel loetakse enampakkumise võitjaga sõlmitud müügileping asjaõiguslepingu sõlmimise kuupäevast kokkuleppel lõppenuks ja müüja kohustub enampakkumise võitjale tagastama tagatisraha 5 tööpäeva jooksul asjaõiguslepingu sõlmimise päevast arvates.
 
2.27 Kui ostueesõigust omav isik müügihinda ei tasu ja asjaõiguslepingut ei sõlmi, siis jätab müüja endale õiguse taganeda ostueesõigust omava isikuga sõlmituks loetud müügilepingust ja ostueesõigust omaval isikul ei ole õigust esitada müüja vastu müügilepingust taganemisega kaasnevaid nõudeid. Müüja teavitab enampakkumise võitjat koheselt eelnimetatud asjaoludest ning müüja ja enampakkumise võitja jätkavad omavahelise müügilepingu täitmist ja lepivad 
kokku aja asjaõiguslepingu sõlmimiseks.
 
2.28 Info ja dokumentidega tutvumine aadressil Tartu Maavalitsus, Riia 15, Tartu linn tööpäeviti 8.00−16.00, kontakttelefonid 730 5226.
 
3. Müügi korraldaja on Tartu Maavalitsuse riigivara valitsemist korraldav komisjon.