Kogukondliku turvalisuse 2015. aasta väikeprojektide toetusprogramm Tartumaal

6.11.15
 
 
Programmi eesmärgid on 
- edendada kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
- suurendada turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd, sh võrgustikupõhist toimimist;
- aidata kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele Tartu maakonnas.
 
Programmi maht Tartu maakonnas 2015. aastal on 20 000 eurot. 
 
Programmi elluviimiseks korraldas Tartu maavalitsus avatud taotlusvooru projektitoetuste andmiseks. 
 
Tartu maavanema moodustatud komisjon hindas taotluste eesmärgipärasust ja vajaduspõhisust, reastas toetuse saajad prioriteetsuse alusel ning esitas maavanemale ettepaneku taotluste rahuldamiseks, osaliseks rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks.
 
 
Tartu maavanema 02.11.2015 korraldusega nr 1-1/714 eraldati toetus järgmistele projektidele:
 
Lõuna Koolitus SA projekt „Ühendame jõud – koostöövõimalusi ja parimaid praktikaid tutvustav koolitus" summas 790 eurot;
Piirissaare Vabatahtliku Tuletõrje Seltsi projekt „Niagara ujuvpumba ja jagaja kuulventiiliga GOST otstega kahe sissevooluavaga ja kolme väljavooluava soetamine" summas 1890 eurot;
Võnnu Vabatahtliku Päästeseltsi projekt „Võnnu Vabatahtliku Päästeseltsi reageerimis¬võimekuse tõstmine" summas 3000 eurot;
Rõngu Vabatahtliku Päästeseltsi projekt „MTÜ Rõngu VPS teisaldatava veepumba soetamine" summas 800 eurot;
Sirgu küla seltsi projekt „Turvalise elukeskkonna loomine Luunja vallas" summas 1500 eurot; 
Puhja Vallavalitsuse projekt „Julgelt vastu!" summas 520 eurot;
Alatskivi Kelluka KÜ projekt „Turvalisem Alatskivi alevik" summas 2600 eurot;
Hariduse Tugiteenuste Keskuse projekt „Kooliperede valmisolek tegutseda tule- ja lõhkeaineohu korral ning anda esmaabi" summas 2900 eurot;
Võrtsjärve Vabatahtliku Järvepääste projekt „Kaardiplotteri ja isikukaitsevarustuse soetamine" summas 3000 eurot;
Luunja Vabatahtliku Jõepääste projekt „Merepääste koolitus" summas 3000 eurot. 
 
Maavanem sõlmib taotlejaga, kelle taotlus osaliselt või täielikult rahuldati, hiljemalt 13. novembril 2015 lepingu, mis sätestab toetuse kasutamise tingimused. 
 
Maavalitsus teeb  toetuse saajale toetussummade väljamakseid kuni 18. detsembrini 2015. 
 
Toetuse saaja peab taotluses kavandatud tegevused ellu viima toetuslepingus sätestatud aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 31. augustiks 2016.