Kolme kinnistu enampakkumine

26.06.17

1. Tartu Maavalitsus müüb maavanema 15.06.2017 korralduse nr 1-1/647 „Riigivara müük" alusel avalikul elektroonilisel enampakkumisel Tallinna Ringkonnakohtu 26.06.2014 otsusega kriminaalasjas nr 1-12-5792 (jõustus Riigikohtu 22.06.2015 otsusega nr 3-1-1-94-14)  konfiskeeritud  alljärgnevad hoonestamata kinnistud:

 

Jrk nr

Registriosa nr

Asukoht

Suurus  m²

Siht-
otstarve

Riigi kinnisvararegistri
objekti kood

Müügi alghind eurodes

Tagatis

raha suurus eurodes

Enampakkumise lõppemise kuupäev, kellaaeg

 

1

3357203

Tartumaa, Tartu linn, Raudtee tn 114B

49028

elamumaa

KV64430

196 000

19 000

16.08.2017

kell 9.00

2

102403

Tartumaa, Tartu linn, Ringtee tn 83

36740

elamumaa

KV64428

146 000

14 000

16.08.2017

kell 10.00

3

102503

Tartumaa, Tartu linn, Ringtee tn 89

84434

elamumaa

KV64429

338 000

33 000

16.08.2017

kell 11.00

 

 

2. Punktis 1  nimetatud riigivara avaliku elektroonilise  enampakkumise tingimused

 

2.1 Pakkumisi saab teha ainult elektroonilises oksjonikeskkonnas www.haamer.net. Pakkumiste esitamise aeg on vastava teate avaldamisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded kuni punktis 1 iga kinnistu osas määratud tähtaegadeni. Enampakkumine on pikeneva lõpuga, pikenemise samm oksjonikeskkonnas on 75 sekundit.

 

2.2 Enampakkumine korraldatakse riigivaraseaduse, Tartu maavanema 25.10.2016 korraldusega nr 1-1/667 "Tartu Maavalitsuse valitsemisel oleva konfiskeeritud vara menetlemise kord  ja oksjonikeskkonnas  http://www.haamer.net kehtestatud korra kohaselt.

 

2.3 Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult ega esindaja kaudu müügi otsustamise, korraldamise ja enampakkumise läbiviimisega seotud isikud, nende lähisugulased ja –hõimlased, samuti äriühingud, milles käesolevas punktis nimetatud isikutel on oluline osalus väärtpaberituru seaduse paragrahvi 9 mõistes.

 

2.4 Elektroonilisel enampakkumisel osalemiseks tuleb enne pakkumise tegemist tasuda (punktis 1 iga kinnistu osas määratud) tagatisraha  ühele  alljärgnevale Rahandusministeeriumi arveldusarvele:

SEB arveldusarvenumber EE891010220034796011;

Swedbank arveldusarvenumber EE932200221023778606;

Nordea Bank arveldusarvenumber EE701700017001577198 või

Danske Bank A/S Eesti filiaal arveldusarvenumber EE403300333416110002,

viitenumber kõigil 2800082433.

 

Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 15. augustiks  2017 kell 12.00. Ülekannet sooritades peab maksekorraldusele märkima Tartu MV ja objekti nimetuse, mille eest tagatisraha makstakse.

 

2.5 Enampakkumisel osalemiseks ja pakkumise tegemiseks tuleb logida sisse oksjonikeskkonda aadressil www.haamer.net, ja eelregistreeruda enampakkumisel osalejaks. Oksjonikeskkonna reeglite kohaselt toimub sisselogimine ID kaardiga või kasutades Sampo panga, Swedbanki ja SEB panga pangalinke.

 

2.6 Oksjonikeskkonnas enampakkumisele eelregistreerunud osaleda soovijale  avatakse juurdepääs enampakkumisele pärast Tartu Maavalitsuse poolt tagatisraha laekumise kontrollimist. Juurdepääsu avamisest teavitatakse oksjonikeskkonnas haamer.net eelregistreerumisel antud  e-posti aadressil.

2.7 Enampakkumisel osaleb osaleja enda nimel või esindaja kaudu. Esindusõiguse tõendamise kohustus on volitajal ja volitatul. Enampakkumisel parimaks tunnistamisel esitatakse kehtiv volikiri koheselt Tartu Maavalitsusele.

 

2.8 Pakkumist tehes kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kehtestatud protseduurireeglitega ning on tutvunud käesolevate tingimustega ja müüdava  varaga, seda iseloomustavate materjalidega ning teadlik vara seisukorrast ja ei oma selles osas pretensioone haamer.net-ile ega Tartu Maavalitsusele ning kinnitab, et oksjonikeskkonnas antud elektroonilisele e-posti aadressile saadetud dokumendid loetakse kättetoimetatuks dokumendi saatmisest järgmisel päeval. Kättesaamise kinnitamiseks piisab dokumendi väljasaatmise tõendamisest.

 

2.9 Pakkumisi alustatakse alghinnast. Minimaalseks pakkumise sammuks on 100 eurot.

 

2.10 Iga järgmine osaleja sisestab summa, mis peab olema vähemalt sammu võrra suurem eelmisest pakkumisest. Kõik pakkumised fikseeritakse pakkumiste nimistus, mis lisatakse enampakkumise protokollile.

 

2.11 Osalejal on võimalik oksjonikeskkonnas aktiviseerida automaatpakkuja, selleks sisestab osaleja summa, mida ta on nõus maksimaalselt pakkuma. Automaatpakkuja teeb enampakkumisel osaleja eest pakkumise sammu kaupa pakkumisi kuni sisestatud summani. Oksjonikeskkonnas näidatakse viimase pakkumise summat, vahepealseid automaatpakkumise samme ei näidata. Kui kaks osalejat  sisestavad automaatpakkumiseks sama summa, eelistatakse ajaliselt esimest automaatpakkumise summa sisestajat.

 

2.12 Enampakkumine on pikeneva lõpuga. Pikeneva lõpu periood oksjonikeskkonnas on 75 sekundit. Pikeneva lõpuga enampakkumine pikeneb seni, kuni iga järgneva 75 sekundi jooksul laekub uus pakkumine. Kui järgneva 75 sekundi jooksul ei laeku ühtegi uut pakkumist, kuulutatakse enampakkumine lõppenuks. Oksjonikeskkonnas teavitatakse enne 75 sekundi täis saamist osalejaid kaks korda teatega: „Esimest korda" ja „Teist korda".

 

2.13 Pikeneva lõpuga enampakkumise ajal uusi automaatpakkumisi teha ei saa. Pikeneva lõpu ajal tehtud kõrgeim pakkumine on lõplik.

 

2.14 Avalikul enampakkumisel osalejate arv, osalejate poolt tehtud pakkumised on oksjonikeskkonnas reaalajas nähtavad kõigile enampakkumist jälgivatele isikutele.

 

2.15 Enampakkumise läbiviija teeb enampakkumise tulemused teatavaks kõigile enampakkumisel osalejatele haamer.net-is kohe pärast enampakkumise lõppemist.

 

2.16 Elektroonilisel enampakkumisel osalejad võivad esitada enampakkumise läbiviimise kohta vastuväited enampakkumise lõppemise päevale järgneva  tööpäeva jooksul.

 

2.17 Enampakkumise tulemused kinnitatakse või jäetakse kinnitamata Tartu maavanema korraldusega 20 tööpäeva jooksul enampakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates.

 

2.18 Enampakkumise korraldaja teavitab kirjalikult enampakkumise tulemuste kinnitamisest parimat pakkujat oksjonikeskkonna haamer.net raportis kajastatud e-posti aadressil.

 

2.19 Tagatisraha tagastamine

2.19.1  avaliku enampakkumise võitja makstud tagatisraha võetakse arvesse ostuhinna osalise tasumisena, kui müügileping sõlmitakse  avaliku enampakkumise võitjaga;

2.19.2 teistele avalikul enampakkumisel osalejatele tagastatakse tagatisraha 10 tööpäeva jooksul enampakkumise tulemuste teatavaks tegemisest  arvates. Kui nimetatud tähtaja jooksul ei ole selgunud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, tagastatakse käesolevas lõikes nimetatud isikutele tagatisraha viie tööpäeva jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest või kinnitamata jätmisest arvates;

2.19.3 kui enampakkumise tulemused jäeti kinnitamata korraldaja või läbiviija rikkumise tõttu, tagastatakse tagatisraha viie tööpäeva jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmisest või kehtetuks tunnistamisest arvates kõigile osalejatele;

2.19.4 kui avaliku enampakkumise võitja hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale ja ei tasu kogu müügihinda tähtaegselt, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ja võitja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.

 

2.20 Tagatisraha tagastatakse samale pangakontole, millelt tagatisraha riigikassa kontole laekus. Erandina tagastatakse tagatisraha osaleja kirjalikus avalduses märgitud pangakontole vaid juhul, kui tagatisraha on tasutud sularaha sissemaksena pangakontole või ülekandega välisriigi pangast.

 

2.21 Avaliku enampakkumise võitja kohustub sõlmima notariaalse müügilepingu ja asjaõiguslepingu ühe kuu jooksul pärast  enampakkumise tulemuste kinnitamist.

 

2.22 Kogu müügihind tuleb tasuda  enne müügilepingu sõlmimist müügi korraldaja poolt teatatud Rahandusministeeriumi arveldusarvele.

 

2.23 Avaliku enampakkumise võitja  tasub kõik müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisega kaasnevad kulud (notaritasu, riigilõiv jm).

 

2.24 Info ja dokumentidega tutvumine aadressil Tartu Maavalitsus, Riia 15, Tartu linn tööpäeviti 8.00-16.00, kontakttelefonid 730 5226, 730 5203.

 

3.  Müügi korraldaja on Tartu Maavalitsuse riigivara valitsemist korraldav komisjon.