Lapsehoiu tegevusloa andmine

3.03.16

 

Teenuse üldandmed

 

Teenuse kirjeldus

Lapsehoiu- või asenduskoduteenuse  osutamiseks peab olema kõigil teenuse osutajatel (FIE, äriühing, MTÜ, omavalitsuse asutus jt) luba, mille annab asukohajärgne maavalitsus. Luba kantakse majandustegevuse registrisse.

Kestvus

Tegevusluba antakse tähtajatult.

Riigilõiv

32 eurot

Tasumine

Saaja: Rahandusministeerium

 

SEB pank EE891010220034796011

Swedbank EE932200221023778606

Nordea Bank EE701700017001577198

Danske Bank EE403300333416110002

 

viitenumber 2900082867

 

selgitus "Tartu Maavalitsus, lapsehoiuteenuse tegevusloa taotlemine"

Õigusaktid

Lisainfot annab

Aime Koger, Tartu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja, tel 730 5292, e-post aime.koger@tartu.maavalitsus.ee

 

 

Teenuse taotlemine

 

 

Vajalikud sammud

Taotluse saab esitada:

 • sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab sisselogimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • maavanemale digiallkirjastatuna e-posti teel (info@tartu.maavalitsus.ee) või allkirjastatuna posti teel aadressil Tartu Maavalitsus, Riia 15, 51010 Tartu;
 • notari kaudu.

Vajaminevad dokumendid

Tegevusloa saamiseks tuleb esitada vabas vormis taotlus, milles sisalduvad:

 • Ettevõtja nimi, registrikood ja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress);
 • Tegevusala seadusest tulenev nimetus (lapsehoiuteenus) ning äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud klassifikaatori kohane nimetus ja kood (88911 lapsehoiuteenus);
 • Kui soovite, et teile antava tegevusloa kehtivusaega piiratakse võrreldes seaduses ettenähtuga, siis tegevusloa soovitud kehtivusaeg;
 • Tegevusalal majandustegevuse alustamise kuupäev, kui see erineb majandustegevusteate esitamise kuupäevast;
 • Tegevuskoht;
 • Maksimaalne isikute arv, kellele soovitakse teenust osutada;
 • Andmed lapsehoidjate kohta – isiku nimi, isikukood, kontaktandmed ning andmed hariduse või kvalifikatsiooni kohta (dokumendi number ja kuupäev, dokumendi väljaandja) kutsetunnistuse korral sellele kantud kutse ja kutsetase, kutse andja, kutsetunnistuse number, andmise koht ja kuupäev ning kehtivusaeg;
 • Teatele allakirjutanud isiku nimi ja kontaktandmed (telefoninumber ja elektronposti aadress), juriidilise isiku puhul ka esindusõiguse aluse nimetus.

 

Taotlusele lisatavad dokumendid:

 • Taotluse allkirjastanud isiku esindusõigust tõendava dokumendi ärakiri (v.a juhul, kui isiku esindusõigus kajastub äriregistri registrikaardil);
 • Päästeameti tõend teenuse osutamise ruumide vastavuse kohta tuleohutuse nõuetele;
 • Terviseameti tõend ruumide tervisekaitsenõuetele vastavuse kohta;
 • Esmase tegevusloa taotlemisel lapsehoidjate  kirjalik nõusolek tegevusluba taotleva teenuse osutaja juurde tööle asumiseks;
 • Lapsehoidjate tervisetõendi nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta;
 • Ärakirjad lapsehoidjate vastavuse kohta sotsiaalhoolekande seaduse §-des 127 sätestatud nõuetele ning sellekohane allkirjastatud kinnitus koos kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega;
 • Kui lapsehoiuteenust osutatakse perevanema eluruumides, tuleb täiendavalt esitada eluruumi omaniku nõusolek antud teenuse osutamiseks, lapsehoidjaga ühist eluruumi kasutava täisealise isiku tervisetõend nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta ning lapsehoidjaga ühist eluruumi kasutava täieliku teovõimega isiku allkirjaga kinnitus SHS § 252 lõike 1 punktides 3-6 sätestatud tingimustele vastavuse kohta;
 • Tõend lastega töötava isiku Lastekaitseseaduse § 511  lõikes 1 sätestatud karistusandmete puudumise kohta.

Tulemus

Andmete ja dokumentide õigsust kontrollib ning tegevusloa väljastab maavanem või tema volitatud ametnik. Maavanem kannab tegevusloa andmed majandustegevuse registrisse ja taotleja saab selle kohta e-postiga teate.