Peipsiveere programm

28.07.16


Peipsiveere programmi eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele läbi kohapealse ettevõtlusaktiivsuse, inimkapitali ja piirkonna turunduse arendamise ning Peipsi järve atraktiivsuse suurendamise ja mitmekesisema kasutamise,

toetudes piirkonna kultuurilis-loodusliku eripära kui spetsiifilise arengupotentsiaali rakendamisele.

 

Eeltaotluste esitamine 8. august 2016 - 2. september 2016 Tartu Maavalitsusse (Riia 15, 51010 Tartu, info@tartu.maavalitsus.ee). 

 

Programmi piirkond, kus tegevusi ellu võib viia, on Alajõe, Iisaku, Tudulinna, Lohusuu, Kasepää, Pala, Alatskivi, Peipsiääre, Piirissaare, Vara, Võnnu, Meeksi ja Räpina vald ning Mustvee ja Kallaste linn. Taotlejaks võivad olla programmi sihtpiirkonnas (välja arvatud Räpina vald) tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused ning kohaliku omavalitsuse üksused.
 

Programmi raames rahastatakse projekte, mis sisaldavad abikõlblikke tegevusi järgmistes valdkondades:

  • Peipsiveere piirkonna ettevõtlikkuse ja inimkapitali arendamine;
  • Peipsiveere piirkonna mainekujunduslik tegevus ja sidumine spetsiifiliste kultuuri- ja loodusväärtustega;
  • Peipsi järve atraktiivsuse suurendamine ja mitmekesisem kasutamine;
  • Investeeringud programmi sihtpiirkonnas asuvatesse laialdasele sihtgrupile suunatud avaliku ühiskasutuse funktsioonides olevatesse hoonetesse ja rajatistesse.  

 


Välisabi projektide kaasfinantseeringu katmine on toetatav tingimusel, et välisabi projekti eesmärgid langevad kokku Peipsiveere programmi eesmärgiga ja välisabist rahastatava projekti toetus on suurem kui Peipsiveere programmis lubatud maksimaalne eraldatav toetuse suurus.

Välisabiprojektide kaasfinantseeringu puhul on abikõlblik kulu kuni 50% taotleja välisabiprojekti minimaalsest kohustuslikust omafinantseeringust; abikõlblik kulu ei või ületada Peipsiveere programmi maksimaalsest lubatud toetuse suurust.

Lisaks võib taotleda kuni 12 kalendrikuuks sihtotstarbelist tegevustoetust mittetulundusühendustele, kelle tegevuspiirkonnaks on kogu Peipsiveere piirkond, tegutsemiseks piirkonna jaoks olulistes ettevõtlusvaldkondades või ettevõtluskeskkonna arendamiseks.

Projektijuhtimisega seotud personalikulud ja üldkulud võivad moodustada üldjuhul kuni 10% projekti abikõlblike kulude kogumahust. Projektide elluviimise maksimaalne kestus on 18 kuud. Toetuse maksimaalne suurus projekti kohta on kuni 32 000 eurot. Taotleja oma- või kaasfinantseerijate kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 15% projekti abikõlblikest kuludest, välja arvatud ettevõtluskonsultandi-arendustöötaja nõustamis- ja tugitegevuse puhul ning välisabi  projektide kaasfinantseeringu katmise puhul.

 

 

Dokumendid

 

 

Teabematerjal

 

 

Lisainfo

 

Tartu maavalitsuse arengu ja keskkonna peaspetsialist Reeta Pere, 730 5291, reeta.pere@tartu.maavalitsus.ee