Kanistrite ja vähimõrdade kordusenampakkumine, tähtpäev 28.07.2017

11.07.17
1. Tartu Maavalitsus müüb maavanema 06.07.2017 korralduse nr 1-1/711 „Riigivara müük" alusel avalikul elektroonilisel kordusenampakkumisel alljärgneva riigivara.
 
1.1 Tartu Maakohtu 01.11.2016 otsusega kriminaalasjas nr 1-16-6054 riigi omandisse antud vähimõrrad 62 tükki kogumina, müügi alghind kogumina on 148 eurot, pakkumisi saab esitada kuni 28.07.2017 kell 10.00. 
 
1.2 Tartu Maakohtu 09.09.2015 otsusega kriminaalasjas nr 1-15-4997 konfiskeeritud plastikust kanistrid 13 tükki kogumina, müügi alghind kogumina on 5 eurot, pakkumisi saab esitada kuni 28.07.2017 kell 11.00.
 
2. Punktis 1 nimetatud riigivara avaliku elektroonilise enampakkumise tingimused
 
2.1 Pakkumisi saab teha ainult elektroonilises oksjonikeskkonnas http://www.haamer.net. Pakkumiste esitamise aeg on punktis 1 iga eseme osas määratud tähtaegadeni. Enampakkumine on pikeneva lõpuga, pikenemise samm oksjonikeskkonnas on 75 sekundit.
 
2.2 Enampakkumine korraldatakse riigivaraseaduse, Tartu maavanema 25.10.2016 korraldusega nr 1-1/667 "Tartu Maavalitsuse valitsemisel oleva konfiskeeritud vara menetlemise kord" ja oksjonikeskkonnas http://www.haamer.net sätestatu kohaselt. 
 
2.3 Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult ega esindaja kaudu müügi otsustamise, korraldamise ja enampakkumise läbiviimisega seotud isikud, nende lähisugulased ja –hõimlased, samuti äriühingud, milles käesolevas punktis nimetatud isikutel on oluline osalus väärtpaberituru seaduse paragrahvi 9 mõistes. 
 
2.4 Enampakkumisel osalemiseks ja pakkumise tegemiseks tuleb logida sisse oksjonikeskkonda veebiaadressil http://www.haamer.net ja registreeruda enampakkumisel osalejaks. 
 
2.5 Enampakkumisel osaleb osaleja enda nimel või esindaja kaudu. Esindusõiguse tõendamise kohustus on volitajal ja volitatul. Enampakkumisel parimaks tunnistamisel esitatakse kehtiv volikiri koheselt Tartu Maavalitsusele.
 
2.6 Pakkumist tehes kinnitab pakkuja, et on tutvunud ja nõustub kehtestatud protseduurireeglitega ning on tutvunud käesoleva elektroonilise enampakkumise tingimustega ja müüdava varaga, seda iseloomustavate materjalidega ning teadlik vara olukorrast, teadlik et varal võib olla puudusi ja ei oma selles osas pretensioone oksjonikeskkonna http://www.haamer.net ega Tartu Maavalitsuse suhtes ning kinnitab, et oksjonikeskkonnas antud elektroonilisele e-posti aadressile saadetud dokumendid loetakse kättetoimetatuks dokumendi saatmisest järgmisel päeval. Kättesaamise kinnitamiseks piisab dokumendi väljasaatmise tõendamisest elektroonilise enampakkumise korraldaja poolt. 
 
2.7 Pakkumisi alustatakse alghinnast. Minimaalseks pakkumise sammuks on 1 euro, välja arvatud vähimõrrad, mille pakkumise sammuks on 5 eurot.
 
2.8 Iga järgmine osaleja sisestab summa, mis peab olema vähemalt sammu võrra suurem eelmisest pakkumisest. Kõik pakkumised fikseeritakse pakkumiste nimistus, mis lisatakse enampakkumise protokollile.
 
2.9 Osalejal on võimalik oksjonikeskkonnas aktiviseerida automaatpakkuja, selleks sisestab osaleja summa, mida ta on nõus maksimaalselt pakkuma. Automaatpakkuja teeb enampakkumisel osaleja eest pakkumise sammu kaupa pakkumisi kuni sisestatud summani. Oksjonikeskkonnas näidatakse viimase pakkumise summat, vahepealseid automaatpakkumise samme ei näidata. Kui kaks osalejat sisestavad automaatpakkumiseks sama summa, eelistatakse ajaliselt esimest automaatpakkumise summa sisestajat.
 
2.10 Enampakkumine on pikeneva lõpuga. Pikeneva lõpu periood oksjonikeskkonnas on 75 sekundit. Pikeneva lõpuga enampakkumine pikeneb seni, kuni iga järgneva 75 sekundi jooksul laekub uus pakkumine. Kui järgneva 75 sekundi jooksul ei laeku ühtegi uut pakkumist, kuulutatakse enampakkumine lõppenuks. Oksjonikeskkonnas teavitatakse enne 75 sekundi täis saamist osalejaid kaks korda teatega: „Esimest korda" ja „Teist korda".
 
2.11 Pikeneva lõpuga enampakkumise ajal uusi automaatpakkumisi teha ei saa. Pikeneva lõpu ajal tehtud kõrgeim pakkumine on lõplik.
 
2.12 Avalikul enampakkumisel osalejate arv, osalejate poolt tehtud pakkumised on oksjonikeskkonnas reaalajas nähtavad kõigile enampakkumist jälgivatele isikutele. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumiste avamisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.
 
2.13 Enampakkumise läbiviija teeb enampakkumise tulemused teatavaks kõigile enampakkumisel osalejatele veebikeskkonnas https://www.haamer.net kohe pärast elektroonilise enampakkumise lõppemist. 
 
2.14 Elektroonilisel enampakkumisel osalejad võivad esitada elektroonilise enampakkumise läbiviimise kohta vastuväited elektroonilise enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. 
 
2.15 Elektroonilise enampakkumise tulemused kinnitatakse või jäetakse kinnitamata Tartu maavanema korraldusega 20 tööpäeva jooksul elektroonilise enampakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates oksjonikeskkonnas. 
 
2.16 Elektroonilise enampakkumise korraldaja teavitab kirjalikult elektroonilise enampakkumise tulemuste kinnitamisest parimat pakkujat oksjonikeskkonna https://www.haamer.net raportis kajastatud elektronposti aadressil ning edastatakse enampakkumise müügilepingu projekt ja tähtaeg müügihinna tasumiseks. Müügihind tuleb tasuda lepingus märgitud Rahandusministeeriumi arveldusarvele. Ostja tasub kõik vara omandi üleandmisega kaasnevad kulud. 
 
2.17 Kui osaleja osutub parimaks pakkujaks, siis ta kohustub sõlmima müügilepingu ning ostma müüjalt vara parima pakkumise hinnaga 14 tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist. Kui parima pakkumise teinud osaleja hoidub müügilepingu sõlmimisest kõrvale ja ei tasu kogu müügihinda tähtaegselt võib maavanem avaliku enampakkumise tulemused tühistada. 
 
2.18 Enampakkumisel müüdav vara antakse üle akti alusel pärast müügilepingu sõlmimist ja müügihinna tasumist. Tartu Maavalitsus ei vastuta müüdud vara seisukorra ja puuduste eest. 
 
2.19 Info ja varaga tutvumine aadressil Tartu Maavalitsus, Riia 15, Tartu linn tööpäeviti 8.00 - 16.00, kontakttelefonid, 505 9640, 730 5226, 730 5203.
 
3. Müügi korraldaja on Tartu Maavalitsuse riigivara valitsemist korraldav komisjon.