Maavanema järelevalve sotsiaalvaldkonnas

16.05.16

 

Maavanem või tema volitatud isik teeb haldusjärelevalvet maakonnas osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi ning riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise üle.

 

Maavanem teeb riiklikku järelevalvet lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse osutajate üle.

 
Sotsiaalabi, -teenuse või -hoolekande taotlusi lahendavad valla- või linnavalitsuste vastavad komisjonid. Otsus peab olema põhjendatud ning tuginema seadustele ja muudele õigusaktidele. Ametniku või komisjoni otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada maavanemale vaie.
 
 

Lisainfo

 
Aime Koger, Tartu Maavalitsuse sotsiaalhoolekande peaspetsialist, tel 730 5292, e-post aime.koger@tartumaa.ee. 
 
Tööalased e-kirjad on soovitatav saata Tartu maavalitsuse üldaadressile info@tartu.maavalitsus.ee, kus need registreeritakse ja edasi suunatakse. 
Toimetaja: EDA TAGAMETS