Tallinna-Tartu maantee trassivaliku teemaplaneering

7.02.14

 

Tartu maavanem kehtestas 21.11.2012 korraldusega nr 686 Jõgeva, Järva ja Tartu maakonnaplaneeringuid täpsustava teemaplaneeringu "Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0 – 183,0" Tartumaa osas.

 

Planeeringuga määratakse Tartu maakonna territooriumil Tallinna–Tartu maantee I klassi maantee nõuetega vastavusse viimiseks tarvilik maksimaalne maa-ala kilomeetritel 154,1 - 183. Planeeringu koostamisel on arvestatud planeeringuala majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise ja looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning kaasaegseid tee-ehituslikke ja liikluskorralduslikke nõudeid. Keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus on valitud välja tee paiknemisala ning määratud sellel projekteerimiseks vajalikud leevendavad meetmed. Asukoht on valitud nii, et see tehnilis-majanduslikke nõudeid arvestades häiriks võimalikult vähe majapidamisi, olemasolevat ja kavandatud ruumilist keskkonda ning looduskaitselisi eesmärke.

 

Teemaplaneeringu elluviimisel luuakse eeldused Põhja- ja Lõuna-Eesti aegruumilise vahemaa vähenemiseks nii riigisisesele kui rahvusvahelisele liiklemisele ning teetrassi liiklusohutuse tõusule.

 

Planeeringuga saab tutvuda Tartu Maavalitsuses. 

 

 

Dokumendid

 

 E263_ Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande heakskiit.pdf

(PDF, 66 KB)

 E263_Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne.pdf

(PDF, 4 MB)

 E263_Koondjoonis.pdf

(PDF, 5 MB)

 E263_P6hijoonis-1_Mäeküla-Käsukonna.pdf

(PDF, 18 MB)

 E263_P6hijoonis-2_Imavere-Adavere.pdf

(PDF, 20 MB)

 E263_P6hijoonis-3_Adavere-Pikknurme.pdf

(PDF, 19 MB)

 E263_P6hijoonis-4_Pikknurme_Kärevere.pdf

(PDF, 20 MB)

 E263_P6hijoonis-5_Kärevere-Tähtvere_vald.pdf

(PDF, 18 MB)

 E263_P6hijoonis-6_Paia_ristmik.pdf

(PDF, 10 MB)

 E263 teemaplaneeringu tekst.pdf

(PDF, 17 MB)

 

Lisainfo

 

Tartu maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakond

juhataja

Margus Hendrikson

margus.hendrikson
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5254 

planeeringute peaspetsialist

Peep Männiksaar

peep.manniksaar
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5233 

 

Tööalased e-kirjad on soovitatav saata Tartu maavalitsuse üldaadressile info@tartu.maavalitsus.ee, kus need registreeritakse ja edasi suunatakse.