Vaiete esitamine ja lahendamine

16.05.16

 

Teenuse üldandmed

 

Teenuse kirjeldus

Kohaliku omavalitsuse sotsiaalteenuse, -toetuse või muu sotsiaalabi andmise või sellest keeldumise otsuse peale  esitatud vaide menetlemine 

Kes saab taotleda

Isik, kes leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi.

Kestvus

Vaie haldusaktile või toimingule tuleb esitada 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada  saama.

 

Vaie lahendatakse üldjuhul 10 päeva jooksul. Kui vaiet on vaja täiendavalt uurida, võib maavalitsus  vaide läbivaatamise tähtaega pikendada kuni 30 päeva võrra.

Riigilõiv

-

Tasumine

-

Õigusaktid

Lisainfot annab

Aime Koger, Tartu Maavalitsuse sotsiaalhoolekande peaspetsialist, tel 730 5292, e-post aime.koger@tartu.maavalitsus.ee

 

Teenuse taotlemine

 

Vajalikud sammud

Vaie esitatakse kirjalikult või suuliselt.

 

Suuline vaie protokollitakse haridus- ja sotsiaalosakonnas ning võetakse esitaja allkiri. Vaide esitaja esindaja lisab volikirja või muu volitust tõendava dokumendi.

Vajaminevad dokumendid

Vaides märgitakse:

  • haldusorgani nimetus, kellele vaie on esitatud
  • vaide esitaja nimi või nimetus, postiaadress ja sidevahendite numbrid
  • vaidlustatava haldusakti või toimingu sisu;
  • põhjused, miks vaide esitaja leiab, et haldusakt või toiming rikub tema õigusi;
  • vaide esitaja selgelt väljendatud taotlus;
  • vaide esitaja kinnitus selle kohta, et vaieldavas asjas ei ole jõustunud kohtuotsust ega toimu kohtumenetlust;
  • vaidele lisatud dokumentide loetelu.

 

Tulemus

Maavalitsusel on õigus vaideotsusega:

  • rahuldada vaie ja tunnistada haldusakt kas täielikult või osaliselt kehtetuks ning kõrvaldada haldusakti faktilised tagajärjed;
  • teha ettekirjutus toimingu tagasitäitmiseks;
  • jätta vaie rahuldamata.

 

Vaideotsus vormistatakse kirjalikult ja selles märgitakse resolutsioon vaide lahendamise kohta. Vaideotsus toimetatakse vaide esitajale ja kolmandale isikule kätte. 

Blankett, taotlusvorm

-