Veeliikluse piirangute kehtestamine

12.02.14

 

Teenuse üldandmed

 

Teenuse kirjeldus

Veeaduse § 18 lg 5 alusel on maavanemal õigus oma korraldusega keelata avalikult kasutataval veekogul veesõidukitega liiklemine, kehtestada liikluskiiruse piirang ja keelata veekogu jääle minek, kui liiklemine, veesõiduki suur kiirus või jääleminek ohustab veeliiklust, kahjustab veekogu seisundit, veekogu kaldaid või kalavarusid, häirib teisi veekogu kasutajaid või  ohustab jääleminejaid.

Kestvus

Taotlus piirangu kehtestamiseks tuleb esitada vähemalt 15 päeva enne kavandatavat üritust.

Taotlus piirangu kehtestamiseks muudel põhjustel tuleb esitada kohe pärast vajadust tingivate asjaolude ilmnemist.

Riigilõiv

-

Tasumine

-

Õigusaktid

Lisainfot annab

Tõnu Vesi, Tartu maasekretär, tel 730 5227, e-post tonu.vesi@tartu.maavalitsus.ee

 

Teenuse taotlemine

 

Vajalikud sammud

Saata või tuua vajalikud dokumendid:

Tartu Maavalitsus
Riia 15, 51010 Tartu
info@tartu.maavalitsus.ee

Vajaminevad dokumendid

Kirjalik taotlus, milles sisaldub:

  • esitaja nimi;
  • taotluse selgelt sõnastatud sisu;
  • taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri;
  • maavanema korralduse kättetoimetamise soovitav viis ning selleks vajalikud kontaktandmed.

 

Kui veekogul soovitakse korraldada kultuuri- või spordiüritust ning see võib ohustada veeliiklust või veeliiklus takistab ürituse läbiviimist, tuleb taotluses lisaks eelnimetatule märkida:

  • ürituse nimetus;
  • ürituse läbiviimise aeg;
  • veekogu või selle osa, millele taotletakse piirangu kehtestamist (näiteks Emajõel võib nimetatud ala piiritleda sildade vm objektidega);
  • ajavahemik, milleks taotletakse piirangu kehtestamist;
  • võimalusel kaart, millele on märgitud taotletav keelu- või piiranguala.

Tulemus

Tartu maavanema korraldus, mis saadetakse taotlejale.

 

Teade piirangutest avaldatakse Ametlikes Teadaannetes ja Tartu Maavalitsuse veebilehel. Korralduse ärakiri saadetakse piiranguala asukohajärgsele omavalitsusüksusele, Lõuna-Eesti Päästekeskusele, Lõuna Prefektuurile ning teistele isikutele, kes on avaldanud soovi nimetatud infot saada.

Blankett, taotlusvorm

-