Tartumaa maakonnaplaneering

10.02.17

 

Tartumaa maakonnaplaneeringu 2030+ avalik väljapanek 13.02– 16.03.2017

 

 

Lisad

 

 


 

Tartu maakonnaplaneeringu algatas Vabariigi Valitsus oma 18. juuli 2013 korraldusega nr 337. Maakonnaplaneeringute koostamise lähteseisukohad on välja töötanud Siseministeerium.

 

Tartu maakonnaplaneeringu koostamise korraldaja, koostaja ja kehtestaja on Tartu maavanem (Riia 15, 51010 Tartu, tel 730 5200, e-post info@tartu.maavalitsus.ee).

 

Maakonnaplaneeringud on riigi ja regiooni tasandil koostatavad planeeringud, mille peamine eesmärk on riigi ruumilise arengu vajaduste väljendamine.

 

Vastavalt planeerimisseadusele on maakonnaplaneeringu ülesanded järgmised:

 

1) tasakaalustatud ja kestliku asustuse, sealhulgas keskuste võrgustiku toimimist ja rahvastiku paiknemist suunavate oluliste tingimuste määramine ja keskuste planeerimise põhimõtete määratlemine;

 2) transpordivõrgustiku ja muu taristu, sealhulgas riigimaanteede, avaliku raudtee, veeteede, lennuväljade ja sadamate võimaliku asukoha määramine;

 3) regionaalse tähtsusega jäätmekäitluskohtade, sealhulgas prügilate võimaliku asukoha määramine;

 4) avalike veekogude kasutamise üldiste põhimõtete määramine;

 5) maardlate ja kaevandamisest mõjutatud alade kasutustingimuste määramine;

 6) kultuuripärandi säilitamiseks üldiste kasutustingimuste määramine;

 7) väärtuslike põllumajandusmaade, maastike ja looduskoosluste säilitamiseks üldiste kasutustingimuste määramine;

 8) oluliste puhke- ja virgestusalade ning nende üldiste kasutustingimuste määramine;

 9) rohevõrgustiku toimimise tagamiseks üldiste kasutustingimuste määramine;

 10) riigikaitseliste alade ja nende mõjualade paiknemise ning nende üldiste kasutustingimuste määramine;

 11) üldplaneeringu koostamiseks suuniste andmine;

 12) muude üleriigilisest planeeringust tulenevate või käesolevas lõikes nimetatud teemadega seonduvate ülesannete lahendamine

 

2012. a augustis kehtestatud üleriigiline planeering „Eesti 2030+" sätestab, et selle elluviimiseks vaadatakse üle maakonnaplaneeringud ja uuendatakse neid, arvestades riigi ruumilise arengu vajadusi ja piirkondlikke eripärasid.

 

 

Tartumaa maakonnaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eskiislahendus oli avalikul väljapanekul 22. veebruarist 3. aprillini 2016. 4. aprillil toimus Tartu Maavalitsuses avaliku väljapaneku tulemuste arutelu. 

 

Riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja üksikisikud esitasid kokku 88 kirjalikku ettepanekut tiheasumite paiknemise, seletuskirja täiendamise, lennuväljade piirangute kajastamise, kergliiklusteede paiknemise, veeliikluse randumiskohtade, riigikaitseliste alade ja suurõnnetusega ettevõtete kajastamise kohta. Maakonnaplaneeringu eesmärkidega ühilduvad ettepanekuid võetakse planeeringu edasisel koostamisel arvesse.

 

 

Lisainfo

 

Tartu maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakond

juhataja

Margus Hendrikson

margus.hendrikson
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5254 

planeeringute peaspetsialist

Peep Männiksaar

peep.manniksaar
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5233 

 

Tööalased e-kirjad on soovitatav saata Tartu maavalitsuse üldaadressile info@tartu.maavalitsus.ee, kus need registreeritakse ja edasi suunatakse.