Planeeringute järelevalve

 

Maavanem valvab vastavalt planeerimisseadusele üldplaneeringute ja detailplaneeringute järele. Maavanem võib kontrollida planeeringu vastavust õigusaktidele ja liigilt üldisemale planeeringule ning riigi huvide järgimist  planeeringus. 

Planeeringu koostamisse tuleb kaasata vastava ala elanikud, maaomanikud ja teised huvitatud isikud. Koostamisel oleva planeeringu peab kohalik omavalitsus enne kehtestamist panema avalikult välja kõigile tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks.

 

Inimestel, kes pakutava plaaniga nõus pole, on õigus esitada omavalitsusele kirjalikult vastulause (vaie). Kui omavalitsus jätab selle arvestamata ega muuda planeeringut, peab ta esitama materjalid maavanemale järelevalve tegemiseks. Maavanem kuulab mõlemad pooled ära. Kui pooled kokkulepet ei saavuta, saadab maavanem mõlemale kahe nädala jooksul kirjalikult oma seisukoha.

 

Järelevalve käigus lahendamata jäänud eriarvamused planeeringu koostamist korraldava kohaliku omavalitsuse ja järelevalvet tegeva maavanema vahel lahendab Siseministeerium.

 

 

 

 

Lisainfo

 

Tartu maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakond

juhataja

Margus Hendrikson

margus.hendrikson
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5254 

planeeringute peaspetsialist

Peep Männiksaar

peep.manniksaar
@tartu.maavalitsus.ee

 730 5233 

 

Tööalased e-kirjad on soovitatav saata Tartu maavalitsuse üldaadressile info@tartu.maavalitsus.ee, kus need registreeritakse ja edasi suunatakse.